REGULAMENT CONCURS

„Magic Christmas”

04 – 21 Decembrie 2020

 

1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1   Organizatorul campaniei promotionale „Magic Christmas” („Campania Promotionala”) este Best Alternative Technologies SRL cu sediul in Gradistea Jud Ilfov, str Zorilor, nr 4, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J23/2132/2009, Cod Unic de Inregistrare RO 41104947 Cont: RO92BTRLRONCRT0499150301, deschis la Banca Transilvania, notificata cu numarul 23989/26.10.2019 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal („Organizatorul”).

1.2   Campania Promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, de a opri Campania Promotionala in orice moment al acesteia, nu inainte de a anunta publicul.

1.3   Nicio modificare nu poate produce efecte retroactiv. Participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute.

 

1.4 Regulamentul este disponibil gratuit pe pagina de https://tabletecopii.ro/magic-christmas/ orice modificare a prezentului Regulament va fi adusa la cunostinta publicului cu cel putin 24 de ore inainte de intrare in vigoare.

 

2 DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1  Campania Promotionala va incepe in data de 04 Decembrie 2020 si se va incheia in data de 21 Decembrie, ora 24:00.

2.2  Dupa data incheierii Campaniei Promotionale, in conformitate cu art 2, alin 2.1., organizatorii nu mai au nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei Promotionala. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei Campaniei Promotionale, se prezuma ca orice consumator mediu, informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre incheierea Campaniei Promotionale dupa data de 21 Decembrie 2020, iar orice decizie de a achizitiona un produs prin site-ul www.tabletecopii.ro comanda facebook Tablete Copii fiind consecinta propriei analize cu privire exclusiv la produs si conditiile comerciale aferente.

 

3 DREPT DE PARTICIPARE

3.1  Au drept de participare la Campania Promotionala doar persoanele fizice avand domiciliul sau resedinta in Romania, cu  varsta intre 18-80  ani.Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie Promotionala angajatii Organizatorului sau angajatii altor companii implicate direct (contractanti directi) sau indirect la organizarea Campaniei Promotionale, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ai acestora.

3.2  Participarea la Campania Promotionala implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului.

3.3  In cazul in care castigatorii premiilor sunt lipsiti de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani la data inceperii Campaniei Promotionale, acestia sunt indreptatiti sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a premiului, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

 

4 MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1  Pentru a participa la Campania Promotionala, participantii trebuie sa:

(i)  sa dea LIke paginii de Facebook Tablete Copii

(ii)  sa dea un like si un share in mod PUBLIC a postarii aflate in concurs in perioada 04.12.2020 – 21.12.2020.

(iii) accepte conditiile de participare inscrise in Regulamentul Campaniei Promotionale;

4.2  Pentru a fi validat ca si castigator in Campania Promotionala, un participant la Campania Promotionala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– a intrunit criteriile de participare conform art. 3.1 de mai sus;

– s-au facut 2 trageri la finalul Campaniei Promotionale, mentionata la art 2.1., in data de 22.12.2020

– a respectat prevederile prezentului Regulament.

 

4.3  Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula fara a fi necesara o justificare orice participare care nu este conforma cu dispozitiile prezentului Regulament.

 

5 PREMIUL

5.1  In cadrul Campaniei Promotionale, Organizatorul va acorda 2 premii individuale constand in cate o Tableta copii SMART TabbyBoo® EduLearn 10.1 Quad Core 2GB DDR3 RAM 32GB ROM 3G Call dual SIM link produs https://tabletecopii.ro/categorie-produs/edulearn/

5.2  Valoarea maximala a unui premiu este de 696  lei (incluzand TVA).

5.3  Valoarea totala maximala a premiilor este de 1392 lei (incluzand TVA).

5.4  Prin participarea la Campanie, inclusiv pentru a intra in posesia premiului, participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a campaniei: cheltuieli determinate de inscrierea in campanie, cheltuieli determinate de obtinerea de informatii cu privire la promotie cu privire la modalitatea de intrare in posesia premiului castigat, pentru validarea ca si castigator; cheltuieli determinate de ridicarea/inmanarea premiului si cheltuielile legate de conexiunea la internet in cazul inscrierilor prin intermediul site-ului. Enumerarea de mai sus este exemplificativa, nu exhaustiva.

5.5  Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorului in posesia premiului.

5.6  In cazul in care nici castigatorul si nici rezervele nu pot fi contactate la numerele de telefon indicate pentru revendicarea premiului, acesta nu mai este datorat de Organizator.

5.7  In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in prezentul Regulament, castigatorul/ rezerva este invalidat si premiul nu va fi predat.

5.8  Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.

5.9  Premiul Campaniei Promotionale trebuie sa fie revendicat in conformitate cu prevederile Regulamentului, in caz contrar, premiul nerevendicat ori necastigat din cadrul Campaniei Promotionale nu mai este datorat de catre Organizator.

 

 

6 DESEMNAREA CASTIGATORULUI

6.1  Castigatorii premiilor Campaniei Promotionale vor fi desemnati prin trageri la sorti la data de 22.12.2020

Tragerile la sorti se vor face in mod aleatoriu, prin mijloace electronice, utilizand site-ul random.org.

 

7 VALIDAREA CASTIGATORULUI. ACORDAREA PREMIULUI.

7.1  Castigatorul va fi anuntat de catre Organizator, in maxim 7 zile de la extragere printr-un mesaj public pe pagina noastra de facebook „tabletecopii” si pe website tabletecopii.ro in pagina concursului.

7.2  Castigatorul are la dispozitie 7 zile calendaristice sa ne contacteze, pentru a fi validat.

7.3  Pentru validarea castigatorului, persoana desemnata castigatoare prin tragere la sorti se va intalni cu un reprezentant al Organizatorului si va prezenta buletinului/ cartea de identitate. La acordarea premiului, castigatorul va semna o declaratie de primire a premiului.

7.4  In cazul invalidarii castigatorului premiului, Organizatorul va contacta prima rezerva extrasa. Daca si prima rezerva este invalidata, va fi contactata rezerva a doua. Rezervele trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de validare ca si persoana desemnata drept potential castigator.

7.5  Numele castigatorului va fi publicat conform Ordonantei de Guvern nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002. Castigatorii vor fi afisati pe blog-ul campaniei…..

 

8 RESPONSABILITATE

8.1  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei ori a platformei acesteia, in caz de abuz sau orice alt fel de tentative ori suspiciune de frauda care ar putea afecta imaginea Campaniei Promotionale a Organizatorului ori marcii Best Alternative Technologies.

8.2  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

(i) situatiile in care numarul de telefon al castigatorului nu poate fi apelat pana pe data de 28 decembrie 2020, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

(ii) organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie Promotionala nu isi asuma raspunderea pentru mesaje nelivrate (catre ambele parti) datorita defectiunilor sau motivelor tehnice care tin de operatorii de servicii de telefonie;

(iii) situatiile in care premiul nu este inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte, comunicate la inregistrare;

(iv) situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina de Facebook Tablete Copii, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea aplicatiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma accesarii aplicatiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora;

(v) situatia in care castigatorul sau rezerva refuza premiul.

 

  1. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile
obținute de către câștigători în conformitate cu prevederile Legii 227 din 2015 cu modificările
ulterioare, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, fiind în sarcina exclusivă a
câștigătorilor. Impozitul va fi calculat la valoarea netă a premiului descris la pct. 4.1 din prezentul
Regulament.

  1. INTRERUPEREA CAMPANIEI

10.1 Campania Promotionala poate inceta in cazul (i) aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului,
din motive independente de vointa sa, de a o continua, sau (ii) in cazul in care continuarea Campaniei Promotionale ar deveni prea oneroasa datorita unor cauze
independente, cum ar fi, insa fara a se limita, la schimbarea cadrului legislativ.

10.2 Campania Promotionala poate inceta pentru motivele enumerate la pct. 10.1 numai dupa instiintarea prealabila a publicului.

10.3 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, prin semnarea procesului verbal de predare primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

  1. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române de la sediul Organizatorului.

  1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12.1 Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale
participantilor/castigatorilor la Campania Promotionala si sa le utilizeze conform Regulamentului si legislatiei in vigoare;

12.2 Prelucrarea datelor participantilor in contextul prezentului Concurs este realizata in conformitate cu documentul INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PARTICIPARE CAMPANII, anexata prezentului Regulament. Prin intermediul documentului anterior mentionat, participantii au fost informati cu privire la modul în care le sunt prelucrate datele cu caracter personal in contextul prezentei campanii desfasurate de Best Alternative Technologies SRL, cu privire la drepturile ce le sunt conferite de lege in calitate de persoana vizata.
Documentul este disponibil gratuit pe blogul Organizatorului Campaniei, la adresa
https://tabletecopii.ro/magic-christmas/

12.3 Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

12.4 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor/castigatorilor la CampaniaPromotionala este necesara conform legislatiei privind loteriile publicitare, Ordonantei de Guvern nr.99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

12.5 Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

12.6 Solicitarea imprumutului reprezinta acordul expres al castigatorilor ca datele cu caracter personal, necesare pentru participarea la Campanie sa fie pastrate si prelucrate de Organizator sau imputernicitii acestuia. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: conformitatea cu legislatia privind loteriile publicitare,
pastrarea datelor in departamentul contabil al Operatorului in vederea raportarii anuale catre Administratia Financiara.

12.7 Persoana ce solicita imprumutul poate solicita stergerea, restricționarea prelucrării sau exercitarea dreptului de a se opune prelucrării datelor, in cazul in care nu dorește acest lucru.

Best Alternative Technologies SRL

Director General

Raul Petre